Druhy revizí rozvodů do 1000 V:

  • Výchozí revize: Tato revize se většinou provádí u nové elektroinstalace pro rozvodné závody, které vám na základě revize připojí elektroměr.
  • Periodická revize: Tato revize se provádí podle normy ČSN 33 1500 a dle ČSN 33 2000-6 viz. lhůty revizí.
  • Mimořádná revize: Tato revize se provádí po úpravách nebo opravách elektroinstalace.

Lhůty revizí rozvodů do 1000 V:

Revize - podle prostředí

1. základní

5 let

2. normální

5 let

3. studené

3 roky

4. horké

3 roky

5. vlhké

3 roky

6. mokré

1 rok

7. se zvýšenou korozní agresivitou

3 roky

8. s extrémní korozní agresivitou

1 rok

9. prašné s prachem nehořlavým

3 roky

10. s otřesy

2 roky

11. s biologickými škůdci

3 roky

12. pasivní s nebezpečím požárů

2 roky

13. pasivní s nebezpečím výbuchu

2 roky

14. venkovní

4 roky

15. pod přístřeškem

4 roky

Revize - podle výskytu osob

1. prostory určené pro shromažďování více než 250 osob. (v kulturních nebo sportovních zařízeních, v obchodních domech a stanicích hromadné dopravy, apod.)

2 roky

2. zděné obytné a kancelářské budovy

5 let

3. rekreační střediska, školy, mateřské školy, jesle, hotely a jiná ubytovací zařízení

3 roky

4. objekty nebo části objektů provedené ze stavebních hmot stupeň hořlavosti C2, C3

2 roky

5. pojízdné a převozné prostředky

1 rok

6. prozatimní zařízení staveniště

0.5 let

 

Úkony prováděné při revizi objektu

Vizuální prohlídka

Na místě revize je zjištěn stav elektroinstalace vizuální prohlídkou spojenou s fyzickou kontrolou upevnění přístrojů. Provede se kontrola pojistek v HDS či kabelové skříni. Po odkrytování rozvodnice (rozvaděče) je zkontrolován stav utažení vodičů, svorek a případně jiných spojů. Je srovnán stav skutečného provedení a dokumentace náležící k elektroinstalaci. Je překontrolováno dodržení vzdáleností instalovaného zařízení v příslušných zónách. Dále se kontroluje dodržení předepsaného krytí přístrojů podle prostředí, ve kterém jsou umístěny a vhodnost instalace zařízení na hořlavé podklady jsou-li přítomny.

Měření

V rozvodnici je změřeno:

o        napětí a porovnáno s dovoleným úbytkem

o        velikost impedanční smyčky přívodního vedení a zkratový proud

o        hodnota přechodového odporu ochranného vodiče u kovové rozvodnice

o        celkový odpor uzemnění

o        čas a vypínací proud proudových chráničů

o        izolační odpor elektroinstalace

V elektroinstalaci je proměřena velikost:

o        impedanční smyčky

o        provede se kontrola spojitosti ochranného vodiče

o        provede se kontrola přechodového odporu pospojování a doplňkového pospojování

Vytvoření revizní zprávy

V revizní zprávě je uveden popis elektroinstalace s porovnáním stavu s předchozí revizí (jedná li se o revizi periodickou). Jsou zde uvedeny dokumenty týkající se elektroinstalace revidovaného objektu. Neshody a zjištěné závady při revizi, jsou rozděleny do tří stupňů podle důležitosti.

Nedílnou součástí revizní zprávy je číslo osvědčení revizního technika, které obsahuje rok vydání osvědčení.

Nejdůležitější pro zákazníka je posudek revizního technika, zda-li je zařízení schopno bezpečného provozu či nikoli.

Po dohodě s investorem provedeme odstranění bez nákladových porevizních závad na místě, případně provedeme celkovou údržbu a odstranění ostatních porevizních závad elektroinstalace.
 
     
  Hlavní  
  Revize objektů  
  Revize hromosvodů  
  Revize zařízení  
  Ceník  
  Kontakt  
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
  Jindřich Fiala  
  tel.: +420 777 889 444  
  E-mail: fialajindrich@email.cz